• طراحی و ساخت انواع آنتن ها (فعال و غیرفعال) در باندهای فرکانسی مختلف (شامل HF و V/UHF)
  • طراحی و ساخت انواع گیرنده های پهن باند در باندهای فرکانسی SHF، V/UHF، باند S و باند Ku
  • طراحی و ساخت ماژول های سوئیچ و مسیردهی RF
  • طراحی و ساخت بالابرنده فرکانس (اکسایتر) در باندهای مختلف رادیویی